Mocambique
IBAN luijhhoiiupiio
Angola
IBAN jfiuziou-öoupo